Savireklama

Gelbstint vieną įstaigą paaukotos dvi? Pirmo puslapio

  • %AM, %01 %491 %2016 %10:%Vas

Laima STONKUVIENĖ

Svarstant sprendimo projektą dėl trijų Savivaldybės įstaigų reorganizavimo jungimo būdu, Savivaldybės tarybai prieš balsavimą net prireikė pertraukos. Po jos, nors diskusijos šiuo klausimu truko gerą valandą, balsuota taip, kaip teikta sprendime.

 Bendra ir veikla, ir problemos

Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos biudžetinės įstaigos Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (SJMC) bus reorganizuotos jungimo būdu ir prijungtos prie Kretingos pedagogų švietimo centro (PŠC). Šiai pereis visos PPT ir SJMC teisės, pareigos ir funkcijos. Naujoji įstaiga vadinsis Kretingos švietimo centru.

Aiškinamajame sprendimo rašte teigiama, kad PPT ir SJMC reorganizuoti prijungimo prie PŠC būdu tikslinga siekiant optimizuoti rajono mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai institucijų tinklą; sudaryti geresnes sąlygas pedagoginės psichologinės ir švietimo pagalbos teikimui; mokytojų kvalifikacijos tobulinimui; didinti švietimo įstaigų administravimo efektyvumą; gerinti ir efektyvinti finansinių bei žmoniškųjų išteklių panaudojimą. Viename pastate dirbančių įstaigų veikloje pastebimos bendros problemos: nebepakanka patalpų vis platesnei PŠC ir PPT veiklai; nė viena įstaiga neturi transporto priemonės, būtinos jų veiklai organizuoti; nepagrįsta konkurencija ir tų pačių veiklų vykdymas organizuojant realųjį suaugusiųjų švietimą; darbuotojų stoka (ūkio dalies darbuotojo, elektriko, kiemsargio, vairuotojo, einamojo remonto ir kitų darbų darbininko); nepilnai išplėtota neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslauga kitoms socialinėms grupėms (verslininkams, bibliotekos, kultūros, medicinos darbuotojams), viešųjų pirkimų funkcija ir bibliotekos fondų priežiūra bei apskaita pavesta PPT ir PŠC pedagoginiams darbuotojams.

Sutaupys lėšų

Galimybę reorganizuoti PPT ir SJMC prijungimo būdu prie PŠC svarstė speciali darbo grupė, kuri pritarė reorganizacijai. Grupės narių nuomone, Kretingos švietimo centro veikla bus racionalesnė, efektyvesnė ir tikslingesnė, atsiras didesnės galimybės veikloms tęsti ir plėtoti.

Sprendimo projektą pristatęs Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila akcentavo, kad reorganizavus įstaigas mažės administracijos darbuotojų skaičius: šiuo metu tik viena iš šių trijų įstaigų – PŠC – turi direktorę, įstaigose yra 28 etatai. Po reorganizacijos liktų 26 etatai, dėl to per metus bus sutaupyta apie 33 tūkst. 606 Eur mokos fondo. Taip pat bus sutaupyta apie 3705,99 Eur už interneto, telefoninio ryšio, pastato apsaugos paslaugas bei buhalterinės ir Finnet programos ir tinklapio priežiūrą.

Sąlygos nepablogėja

Tarybos narys Alvydas Jonaitis pageidavo pirmiausiai išgirsti Tarybos Švietimo komiteto narių nuomonę. „Gal jie galėtų išsakyti visus argumentus už ir prieš, kad lengviau būtų apsispręsti, nes vieningos nuomonės nėra“, – sakė A. Jonaitis.

Švietimo komiteto pirmininkės Jūratės Sofijos Laučiūtės teigimu, Savivaldybės administracija ieškojo realių galimybių, kaip supaprastinti trijų po tuo pačiu stogu dirbančių įstaigų veiklą, sutaupyti pinigų. Galvota, žinoma, ir apie darbo kokybę, administravimą. „Apie šį jungimą kalbama jau seniai, be to, čia mes nesame pionieriai – jau 23 šalies savivaldybės padarė tą patį. Aš kažkada šiuo klausimu irgi buvau griežtai prieš, dabar nuomonę pakeičiau. PŠC vykdo ne vieną funkciją: organizuoja viešojo administravimo magistrantūros studijas, teikia turizmo ir informavimo paslaugas, įsteigė Trečiojo amžiaus universitetą. Daugiausiai pasipriešinimo – iš PPT pusės, yra didelis nenoras keisti padėtį“, – kalbėjo J. S. Laučiūtė.

Švietimo komiteto narė, vicemerė Danutė Skruibienė prisipažino išsiaiškinusi visas aplinkybes, susidėliojusi visus taškus – balsuos už reorganizaciją. „PPT sąlygos nepablogėja, ir plotai, ir funkcijos lieka tie patys, etatų – irgi tiek pat, – savo apsisprendimą aiškino D. Skruibienė. – Suprantu, kad tarnybą reikia stiprinti, dar didesnė galimybė tam bus sujungus minėtas įstaigas į vieną“.

Nemato nieko bendro

Švietimo komiteto narė Dalia Martišauskienė priminė, kad dėl šio sujungimo diskutuojama jau daugiau nei 10 metų. „Kai dirbau Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja siūlymų prie PŠC jungti PPT iš politikų nesu sulaukusi. Dabar nesuprantu, koks čia būtų ekonominis naudingumas – buvo trys direktorės, dabar atsiranda 4,5 etato: direktorė, pavaduotoja, skyrių vedėjos. PPT iš rajono biudžeto gauna tik apie 16 tūkst. eurų, PŠC – per 100 tūkstančių, nors ši įstaiga turėtų užsidirbti pati. PPT teikia specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikui, nustato specialiuosius ugdymosi poreikius ir psichologines problemas ir t. t. Apie tai žino tik nedidelis žmonių ratas. Kas garantuos, kad, sujungus įstaigas, visa informacija apie tarnybą lankančius vaikus liks konfidenciali?“.

D. Martišauskienei pritarė ir dar vienas Švietimo komiteto narys Vilius Adomaitis. „PPT veikla smarkiai skiriasi nuo kitų dviejų – ji teikia specialią pagalbą vaikui. Nematau nieko bendro su PŠC veikla. PŠC ateitis miglota, o prie jos jungiam įstaigą, dirbančią su vaikais ir labai jiems reikalingą“, – dėstė V. Adomaitis prisipažindamas, jog irgi balsuos prieš reorganizaciją. Jis kartu veikiančias mato tik PŠC ir SJMC.

Siūlė atidėti

Tarybos nario Sauliaus Šopagos žodžiais, jam sunku įžvelgti, kaip pagerėtų įstaigų darbo kokybė jas sujungus. „Susidaro toks įspūdis, kad norima išgelbėti vieną įstaigą paaukojant dvi. Niekada PŠC paslaugomis nesinaudojau, ne tik mano, bet ir daugumos mokytojų nuomonė vieninga – gal kažkada PŠC ir buvo reikalingas, bet šiandien jo misija jau baigta. Auka tampa PPT – įstaiga, kur darbas individualus, o vaikų, turinčių psichologinių problemų, raidos sutrikimų tik daugėja. Dabar taip išeina, kad ant sunkų vežimą traukiančių arklių norima užsodinti dar ir raitelį. Turėtume būti dėkingi PPT specialistams, kad dirba su mūsų vaikais, o ne įnešti sumaištį“, – kalbėjo S. Šopaga.

Tarybos narys Antanas Kalnius neslėpė, jog jam keistai atrodo, kai visi šneka apie reorganizavimo būtinybę, tačiau kai reikia priimti sprendimą, prasideda visokie išvedžiojimai. Nepaisant to, jis balsuos prieš įstaigų jungimą. „Raskit bent vieną sektorių, kur 26 darbuotojams vadovautų beveik 5 žmonės. Kodėl neatsižvelgiama į darbuotojų nuomonę, į ją neįsiklausoma? Ir kodėl nėra skelbiamas konkursas direktoriaus vietai užimti? Projektas, mano nuomone, nėra parengtas tinkamai, todėl reikia atidėti. Išstudijuokime viską, išanalizuokime, tik tada priimkime labai svarbų sprendimą“, – siūlė A. Kalnius.

Kvietimo neišgirdo

Darbo grupėje dirbusio Švietimo komiteto nario Dariaus Petreikio nuomone, PŠC ir SJMC tikrai turi daug bendro, jų bendra veikla galima. Tačiau prijungti PPT – netikslinga. „Ar būtinai reikia buldozeriu stumti įstaigą, kuri visiškai į bendrą veiklą neįsipaišo, kurios funkcijos visiškai skiriasi nuo pirmųjų dviejų?“ – klausė D. Petreikis.

Mero Juozo Mažeikos pastebėjimu, visos trys įstaigos priklauso tai pačiai – švietimo – sričiai. Kad PŠC, PPT ir SJMC gali puikiausiai drauge funkcionuoti, įsitikinęs ir Administracijos direktorius Virginijus Domarkas.

Tarybos nario Valerijono Kubiliaus teigimu, trijų įstaigų jungimo klausimas – itin jautrus, nes liečia vaikus. „Čia neturėtų būti nei pozicijos, nei opozicijos. Turime įsiklausyti į pedagogų nuomonę. Pritariu Viliaus Adomaičio siūlymui – junkime PŠC ir SJMC, o PPT palikime taip, kaip yra. Juk bus galimybė tą padaryti ir ateityje“, – kvietė V. Kubilius.

Konservatorių frakcijos vardu Dangiras Samalius paprašė pertraukos. Po jos balsuota taip: už tai, kad būtų reorganizuotos PPT ir SJMC prijungiant jas prie PŠC, balsavo 13 Tarybos narių iš 23, prieš buvo 5, susilaikė taip pat 5.

 

Laima STONKUVIENĖ

Svarstant sprendimo projektą dėl trijų Savivaldybės įstaigų reorganizavimo jungimo būdu, Savivaldybės tarybai prieš balsavimą net prireikė pertraukos. Po jos, nors diskusijos šiuo klausimu truko gerą valandą, balsuota taip, kaip teikta sprendime.

Bendra ir veikla, ir problemos

Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos biudžetinės įstaigos Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (SJMC) bus reorganizuotos jungimo būdu ir prijungtos prie Kretingos pedagogų švietimo centro (PŠC). Šiai pereis visos PPT ir SJMC teisės, pareigos ir funkcijos. Naujoji įstaiga vadinsis Kretingos švietimo centru.

Aiškinamajame sprendimo rašte teigiama, kad PPT ir SJMC reorganizuoti prijungimo prie PŠC būdu tikslinga siekiant optimizuoti rajono mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai institucijų tinklą; sudaryti geresnes sąlygas pedagoginės psichologinės ir švietimo pagalbos teikimui; mokytojų kvalifikacijos tobulinimui; didinti švietimo įstaigų administravimo efektyvumą; gerinti ir efektyvinti finansinių bei žmoniškųjų išteklių panaudojimą. Viename pastate dirbančių įstaigų veikloje pastebimos bendros problemos: nebepakanka patalpų vis platesnei PŠC ir PPT veiklai; nė viena įstaiga neturi transporto priemonės, būtinos jų veiklai organizuoti; nepagrįsta konkurencija ir tų pačių veiklų vykdymas organizuojant realųjį suaugusiųjų švietimą; darbuotojų stoka (ūkio dalies darbuotojo, elektriko, kiemsargio, vairuotojo, einamojo remonto ir kitų darbų darbininko); nepilnai išplėtota neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslauga kitoms socialinėms grupėms (verslininkams, bibliotekos, kultūros, medicinos darbuotojams), viešųjų pirkimų funkcija ir bibliotekos fondų priežiūra bei apskaita pavesta PPT ir PŠC pedagoginiams darbuotojams.

Sutaupys lėšų

Galimybę reorganizuoti PPT ir SJMC prijungimo būdu prie PŠC svarstė speciali darbo grupė, kuri pritarė reorganizacijai. Grupės narių nuomone, Kretingos švietimo centro veikla bus racionalesnė, efektyvesnė ir tikslingesnė, atsiras didesnės galimybės veikloms tęsti ir plėtoti.

Sprendimo projektą pristatęs Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila akcentavo, kad reorganizavus įstaigas mažės administracijos darbuotojų skaičius: šiuo metu tik viena iš šių trijų įstaigų – PŠC – turi direktorę, įstaigose yra 28 etatai. Po reorganizacijos liktų 26 etatai, dėl to per metus bus sutaupyta apie 33 tūkst. 606 Eur mokos fondo. Taip pat bus sutaupyta apie 3705,99 Eur už interneto, telefoninio ryšio, pastato apsaugos paslaugas bei buhalterinės ir Finnet programos ir tinklapio priežiūrą.

Sąlygos nepablogėja

Tarybos narys Alvydas Jonaitis pageidavo pirmiausiai išgirsti Tarybos Švietimo komiteto narių nuomonę. „Gal jie galėtų išsakyti visus argumentus už ir prieš, kad lengviau būtų apsispręsti, nes vieningos nuomonės nėra“, – sakė A. Jonaitis.

Švietimo komiteto pirmininkės Jūratės Sofijos Laučiūtės teigimu, Savivaldybės administracija ieškojo realių galimybių, kaip supaprastinti trijų po tuo pačiu stogu dirbančių įstaigų veiklą, sutaupyti pinigų. Galvota, žinoma, ir apie darbo kokybę, administravimą. „Apie šį jungimą kalbama jau seniai, be to, čia mes nesame pionieriai – jau 23 šalies savivaldybės padarė tą patį. Aš kažkada šiuo klausimu irgi buvau griežtai prieš, dabar nuomonę pakeičiau. PŠC vykdo ne vieną funkciją: organizuoja viešojo administravimo magistrantūros studijas, teikia turizmo ir informavimo paslaugas, įsteigė Trečiojo amžiaus universitetą. Daugiausiai pasipriešinimo – iš PPT pusės, yra didelis nenoras keisti padėtį“, – kalbėjo J. S. Laučiūtė.

Švietimo komiteto narė, vicemerė Danutė Skruibienė prisipažino išsiaiškinusi visas aplinkybes, susidėliojusi visus taškus – balsuos už reorganizaciją. „PPT sąlygos nepablogėja, ir plotai, ir funkcijos lieka tie patys, etatų – irgi tiek pat, – savo apsisprendimą aiškino D. Skruibienė. – Suprantu, kad tarnybą reikia stiprinti, dar didesnė galimybė tam bus sujungus minėtas įstaigas į vieną“.

Nemato nieko bendro

Švietimo komiteto narė Dalia Martišauskienė priminė, kad dėl šio sujungimo diskutuojama jau daugiau nei 10 metų. „Kai dirbau Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja siūlymų prie PŠC jungti PPT iš politikų nesu sulaukusi. Dabar nesuprantu, koks čia būtų ekonominis naudingumas – buvo trys direktorės, dabar atsiranda 4,5 etato: direktorė, pavaduotoja, skyrių vedėjos. PPT iš rajono biudžeto gauna tik apie 16 tūkst. eurų, PŠC – per 100 tūkstančių, nors ši įstaiga turėtų užsidirbti pati. PPT teikia specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikui, nustato specialiuosius ugdymosi poreikius ir psichologines problemas ir t. t. Apie tai žino tik nedidelis žmonių ratas. Kas garantuos, kad, sujungus įstaigas, visa informacija apie tarnybą lankančius vaikus liks konfidenciali?“.

D. Martišauskienei pritarė ir dar vienas Švietimo komiteto narys Vilius Adomaitis. „PPT veikla smarkiai skiriasi nuo kitų dviejų – ji teikia specialią pagalbą vaikui. Nematau nieko bendro su PŠC veikla. PŠC ateitis miglota, o prie jos jungiam įstaigą, dirbančią su vaikais ir labai jiems reikalingą“, – dėstė V. Adomaitis prisipažindamas, jog irgi balsuos prieš reorganizaciją. Jis kartu veikiančias mato tik PŠC ir SJMC.

Siūlė atidėti

Tarybos nario Sauliaus Šopagos žodžiais, jam sunku įžvelgti, kaip pagerėtų įstaigų darbo kokybė jas sujungus. „Susidaro toks įspūdis, kad norima išgelbėti vieną įstaigą paaukojant dvi. Niekada PŠC paslaugomis nesinaudojau, ne tik mano, bet ir daugumos mokytojų nuomonė vieninga – gal kažkada PŠC ir buvo reikalingas, bet šiandien jo misija jau baigta. Auka tampa PPT – įstaiga, kur darbas individualus, o vaikų, turinčių psichologinių problemų, raidos sutrikimų tik daugėja. Dabar taip išeina, kad ant sunkų vežimą traukiančių arklių norima užsodinti dar ir raitelį. Turėtume būti dėkingi PPT specialistams, kad dirba su mūsų vaikais, o ne įnešti sumaištį“, – kalbėjo S. Šopaga.

Tarybos narys Antanas Kalnius neslėpė, jog jam keistai atrodo, kai visi šneka apie reorganizavimo būtinybę, tačiau kai reikia priimti sprendimą, prasideda visokie išvedžiojimai. Nepaisant to, jis balsuos prieš įstaigų jungimą. „Raskit bent vieną sektorių, kur 26 darbuotojams vadovautų beveik 5 žmonės. Kodėl neatsižvelgiama į darbuotojų nuomonę, į ją neįsiklausoma? Ir kodėl nėra skelbiamas konkursas direktoriaus vietai užimti? Projektas, mano nuomone, nėra parengtas tinkamai, todėl reikia atidėti. Išstudijuokime viską, išanalizuokime, tik tada priimkime labai svarbų sprendimą“, – siūlė A. Kalnius.

Kvietimo neišgirdo

Darbo grupėje dirbusio Švietimo komiteto nario Dariaus Petreikio nuomone, PŠC ir SJMC tikrai turi daug bendro, jų bendra veikla galima. Tačiau prijungti PPT – netikslinga. „Ar būtinai reikia buldozeriu stumti įstaigą, kuri visiškai į bendrą veiklą neįsipaišo, kurios funkcijos visiškai skiriasi nuo pirmųjų dviejų?“ – klausė D. Petreikis.

Mero Juozo Mažeikos pastebėjimu, visos trys įstaigos priklauso tai pačiai – švietimo – sričiai. Kad PŠC, PPT ir SJMC gali puikiausiai drauge funkcionuoti, įsitikinęs ir Administracijos direktorius Virginijus Domarkas.

Tarybos nario Valerijono Kubiliaus teigimu, trijų įstaigų jungimo klausimas – itin jautrus, nes liečia vaikus. „Čia neturėtų būti nei pozicijos, nei opozicijos. Turime įsiklausyti į pedagogų nuomonę. Pritariu Viliaus Adomaičio siūlymui – junkime PŠC ir SJMC, o PPT palikime taip, kaip yra. Juk bus galimybė tą padaryti ir ateityje“, – kvietė V. Kubilius.

Konservatorių frakcijos vardu Dangiras Samalius paprašė pertraukos. Po jos balsuota taip: už tai, kad būtų reorganizuotos PPT ir SJMC prijungiant jas prie PŠC, balsavo 13 Tarybos narių iš 23, prieš buvo 5, susilaikė taip pat 5.

Skaityti 1852 kartai Atnaujinta %AM, %01 %497 %2016 %10:%Vas
Daugiau šioje kategorijoje: Daug pinigų – daug nuomonių »

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*). HTML kodas nėra leidžiamas.

Kalendorius

Gegužė 2019
S Pr A T K P Š
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mes Facebooke

Paieška tinklapyje